Skip Navigation or Skip to Content
logo

Passend onderwijs

Passend onderwijs en leerlingenzorg

Het uitgangspunt hierbij is dat reguliere basisscholen binnen hun basisondersteuning zoveel mogelijk tegemoetkomen aan onderwijsbehoeften van de leerlingen.

De volgende doelstellingen hebben wij voor onze leerlingenzorg opgesteld:

  • We zorgen voor een goed en veilig pedagogisch klimaat
  • We geven van onderwijs waarbij we aansluiten bij de leerbehoeftes van ieder kind
  • We zorgen ervoor dat elke leerling de zorg krijgt die hij/zij nodig heeft
  • We werken vanuit een goed contact tussen leerkrachten, ouders en kinderen, dat zich kenmerkt door een open relatie.

De volgende basisondersteuning is op de Vijfmaster aanwezig: POS Ouderrapport De Vijfmaster 2023-2024

Mocht de basisondersteuning niet toereikend zijn, dan zet het Samenwerkingsverband extra ondersteuning in.

 

Samenwerkingsverband

Passend onderwijs (SWV PO 30 06)
Sommige kinderen hebben extra ondersteuning nodig: een korte of langere periode, met weinig of veel hulp. Passend onderwijs is de naam voor de manier waarop deze extra ondersteuning georganiseerd is. Om passend onderwijs te kunnen bieden werkt onze school, samen met andere scholen en besturen, samen in Samenwerkingsverband Primair Onderwijs 30 06 (SWV PO 30 06). Onderling maken we afspraken over hoe we ervoor zorgen dat alle leerlingen onderwijs krijgen dat bij hen past. Bijvoorbeeld als er sprake is van dyslexie, bij gedragsproblemen, bij meer- en hoogbegaafdheid of bij taalachterstanden. In passend onderwijs heeft iedereen een rol: het schoolbestuur, leerkrachten en andere professionals, ouders, jeugdhulp, partners, gemeenten en het samenwerkingsverband.
Hoe passend onderwijs werkt en wie wat doet, leest u op de website van SWV PO 30 06. Hier vindt u ook een infographic en animatiefilm die meer uitleg geven.

Elk kind heeft recht op goed onderwijs. Ook kinderen die extra ondersteuning nodig hebben. We willen niet denken in beperkingen van kinderen maar in hun mogelijkheden. Met passend onderwijs kunnen zo veel mogelijk leerlingen regulier onderwijs volgen. Voor een leerling die extra ondersteuning nodig heeft, moet de school een passende plek zoeken. Dit kan op:

  • de eigen school, eventueel met extra ondersteuning in de klas;
  • een andere reguliere school in de regio;
  • plaatsing op een school voor speciaal (basis)onderwijs.

Om alle kinderen een passende onderwijsplek te bieden, werken scholen samen in regionale samenwerkingsverbanden. Skipov vormt, samen met basisscholen uit de regio Oss, Uden en Meierijstad het Samenwerkingsverband 30 06. Meer informatie over het Samenwerkingsverband PO 30 06 is te vinden op https://www.swvpo3006.nl.

Hoe wij binnen ons samenwerkingsverband invulling geven aan passend onderwijs staat beschreven in het Ondersteuningsplan (OP), zie deze link.

Procedureel is in dit OP vastgelegd waaruit basisondersteuning dient te bestaan, op welke wijze en wanneer de reguliere basisschool een beroep kan doen op het samenwerkingsverband voor extra ondersteuning dan wel verwijzing naar speciaal basisonderwijs. Deze ondersteuning is in principe altijd van tijdelijke aard en zal worden aangeboden in de vorm van arrangementen.

Wat is passend onderwijs, wat is het Samenwerkingsverband 30 06 en hoe werken we samen om ervoor te zorgen dat elk kind die ondersteuning krijgt die bij hem/haar past? Dat ziet u in de animatiefilm van het Samenwerkingsverband 30 06.