Skip Navigation or Skip to Content
logo

Regelingen en documenten

Hieronder vindt u een aantal regelingen zoals deze gelden binnen Verdi onderwijs. Alle relevante regelingen vindt u in de schoolgids van de school van uw kind. 

Leerplichtwet

Ouders zijn op grond van de leerplichtwet verplicht hun kinderen onderwijs te laten volgen. Deze verplichting begint op de eerste schooldag van de maand volgende op die waarop een kind de leeftijd van vijf jaar bereikt.

Verlofregeling

Leerlingen mogen niet zomaar van school wegblijven als er geen gewichtige omstandigheden of geldige redenen zijn. In een aantal gevallen kunt u verlof voor uw kind aanvragen bij de directeur van de school of bij de leerplichtambtenaar. Hiervoor zijn in overleg met de basisscholen en de leerplichtambtenaar regels en procedures opgesteld. Deze vindt u in de schoolgids.

Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG)

Onze scholen verwerken persoonsgegevens van u en uw kinderen. Het schoolbestuur is als bevoegd gezag wettelijk verantwoordelijk. In de privacyverklaring leggen wij uit hoe wij met de persoonsgegevens omgaan. En klik hier voor het volledige informatiebeveiligings- en privacybeleid. Daarnaast kunt u het privacyreglement inzien via deze link. 
en de privacyverklaring voor werknemers.

Verdi beschikt over een interne Privacy officer en een externe functionaris gegevensbescherming.
De Privacy officer, Ramona Godeke, is bereikbaar via privacyofficer@verdi.nl en 0413 – 310790.
De functionaris gegevensbescherming is werkzaam voor de Lumen Group. De functionaris gegevensbescherming is per e-mail op fg@lumengroup.nl of telefonisch bereikbaar op telefoonnummer 030 – 8896575.

Verzekeringen

Verdi heeft voor de scholen diverse verzekeringen afgesloten:
– Aansprakelijkheidsverzekering voor onderwijsinstellingen (WA, stageverzekering, aanvulling leerlingen)
– Brandverzekering
– Rechtsbijstandverzekering
– Schoolongevallenverzekering
– Eigendommenverzekering personeel

Informatieplicht ouders

Alle ouders hebben recht op informatie over hun kind. Dat geldt ook voor ouders die gescheiden zijn. Als beide ouders belast zijn met het ouderlijk gezag, worden beide ouders geïnformeerd. Soms is er maar één ouder van het kind belast met het ouderlijk gezag. Deze ouder heeft de verplichting om de andere ouder op de hoogte te houden van gewichtige aangelegenheden, zoals bijvoorbeeld gegevens over schoolresultaten of ouderavonden. Als de communicatie tussen de ouders verstoord is, worden er tussen school en ouders goede afspraken gemaakt over de informatieverstrekking. U kunt dit bespreken met de directeur van de school.

Ondersteuningsstructuur Verdi

Binnen Verdi werken de basisschool, Verdi Start en andere opvangorganisaties intensief samen. Dat doen zij voor uw kind en met u als ouder. Een team van specialisten staat klaar voor de extra ondersteuning van kinderen, ouders en professionals waar dat nodig is: het Team ondersteuning onderwijs en opvang (team O2).
Lees hier verder en bekijk het grafisch overzicht van de structuur. 

Procedure verwijzing naar het speciaal onderwijs

Wordt uw kind verwezen naar het speciaal (basis)onderwijs? Dan vergt dat een zorgvuldige procedure. U kunt een uitgebreide procedurebeschrijving opvragen bij de directeur of intern begeleider van de school.

Documenten: 

Aanmeldformulier

Vakantierooster Verdi 2023-2024

Vakantierooster Verdi 2024-2025

Verdi kader In dit stichtingskader zijn de (wettelijke verplichte) documenten opgenomen die kaderstellend zijn voor het functioneren van bestuur, toezicht, medezeggenschap en management. Ook bevat het document de (gedrags)codes voor het overige personeel. Het stichtingskader draagt bij aan een zorgvuldige en integere uitoefening van de formele taken, verantwoordelijkheden en bevoegdheden die binnen Verdi zijn belegd. Ook beschrijft het de wegen die kunnen worden bewandeld bij klachten of vermoedens van misstanden.