Skip Navigation or Skip to Content
logo

Regelingen en documenten

Hieronder vindt u een aantal regelingen zoals deze gelden binnen Verdi onderwijs. Alle relevante regelingen vindt u in de schoolgids van de school van uw kind. 

Leerplichtwet

Ouders zijn op grond van de leerplichtwet verplicht hun kinderen onderwijs te laten volgen. Deze verplichting begint op de eerste schooldag van de maand volgende op die waarop een kind de leeftijd van vijf jaar bereikt.

Verlofregeling

Leerlingen mogen niet zomaar van school wegblijven als er geen gewichtige omstandigheden of geldige redenen zijn. In een aantal gevallen kunt u verlof voor uw kind aanvragen bij de directeur van de school of bij de leerplichtambtenaar. Hiervoor zijn in overleg met de basisscholen en de leerplichtambtenaar regels en procedures opgesteld. Deze vindt u in de schoolgids.

Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG)

Onze scholen verwerken persoonsgegevens van u en uw kinderen. Het schoolbestuur is als bevoegd gezag wettelijk verantwoordelijk. In de privacyverklaring leggen wij uit hoe wij met de persoonsgegevens omgaan.

Verzekeringen

Verdi heeft voor de scholen diverse verzekeringen afgesloten:
– Aansprakelijkheidsverzekering voor onderwijsinstellingen (WA, stageverzekering, aanvulling leerlingen)
– Brandverzekering
– Rechtsbijstandverzekering
– Schoolongevallenverzekering
– Eigendommenverzekering personeel

Informatieplicht ouders

Alle ouders hebben recht op informatie over hun kind. Dat geldt ook voor ouders die gescheiden zijn. Als beide ouders belast zijn met het ouderlijk gezag, worden beide ouders geïnformeerd. Soms is er maar één ouder van het kind belast met het ouderlijk gezag. Deze ouder heeft de verplichting om de andere ouder op de hoogte te houden van gewichtige aangelegenheden, zoals bijvoorbeeld gegevens over schoolresultaten of ouderavonden. Als de communicatie tussen de ouders verstoord is, worden er tussen school en ouders goede afspraken gemaakt over de informatieverstrekking. U kunt dit bespreken met de directeur van de school.

Procedure verwijzing naar het speciaal onderwijs

Wordt uw kind verwezen naar het speciaal (basis)onderwijs? Dan vergt dat een zorgvuldige procedure. U kunt een uitgebreide procedurebeschrijving opvragen bij de directeur of intern begeleider van de school.